074-317600 ต่อ 4402 ,4403 staffcom@tsu.ac.th
TSU012

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

  • เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดชีพ
  • สำหรับบุคคลทั่วไป
  • Self-Paced
  • มีประกาศนียบัตร (ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
  • เริ่มเรียน 1 ม.ค. 73 - สิ้นสุด ไม่ระบุ
สมัครเรียนหลักสูตร
( Enroll in this course )

ไปยังรายวิชา สมัครเรียน